เชิญชวนอ่านบทนำเพลงสดุดีปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
     -
บทนำเพลงสดุดี 1-20
     -
บทนำเพลงสดุดี 21-40
     -
บทนำเพลงสดุดี 41-60
     - บทนำเพลงสดุดี 61-80
     -
บทนำเพลงสดุดี 81-100
     -
บทนำเพลงสดุดี 101-120
     -
บทนำเพลงสดุดี 121-150

  

       Home

       รวมบทความทั่วไป
                   -
บทความเรื่องจงให้อภัย จงอย่าลืม
                   -
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
                   -
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสถูกตัดศีรษะ
                   -
พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 1

                   - พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 2

                   - ฉลองแม่พระบังเกิด

                   - การรับศีลและการแก้บาปเป็นของคู่กัน

 

     - สมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานแพร่ธรรม

     - ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน

     - พระสมณลิขิตเตือน
       “พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

  

 

 

     - คณะพลมารีย์

     - คณะวินเซน เดอ ปอล

     - คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - คณะเซอร่า

   - คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

   - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

   - คณะพระเมตตา

  

 

 

     - ข่าวคณะพลมารีย์

     - ข่าวคณะวินเซน เดอ ปอล

     - ข่าวคณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - ข่าวคณะเซอร่า

     - ข่าวคณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

     - ข่าวคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

     - ข่าวคณะพระเมตตา

  

 

     - คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

     - กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

     - งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ

    

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

   วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2016 ขอเชิญพี่น้องเขต 1 รวมพลังศรัทธาสวดสายประคำในวันทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสาย ประคำ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
 

   วันเสาร์ที่ 12 กันยายน ค.ศ 2016   แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ร่วมกับองค์กรฆราวาสเผยแผ่ธรรมต่าง ๆ ออกบูธสั ญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน ที่วัดมารีย์สมภพ   (บ้านแพน) ในโอกาสฉลองวัด สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกบูธเพื่อสนับสนุน สมาชิกองค์กรฆราวาสเผยแผ่ธรรม อีกทั้งร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานภาคสนามนำพระวาจาสู่คริสตชนและผู้สนใจอย่างเป็นรู ปธรรม ตามปริบทสังคม  สำหรับกิจกรรมนำพระวาจาที่จัดทำในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปพระ  บัตรพระวาจา เอกสาร และพระว รสาร โดยมีการเชิญชวนผู้มาร่วมฉลองวัดรับไปอ่าน  แบ่งปันความคิด ถ้ามีเวลา  และมอบของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ผู้ร่วมกิ จกรรม สำหรับการจัดบูธครั้งนี้ มีเด็กนักเรียน ขอบัตรพระวาจาเพิ่มเติมเพื่อนำไปฝากครอบครัว เกิดอาสาสมัครเดินนำพระวา จาเชิญชวนผู้ที่อยู่ไกลบู๊ธได้สัมผัสพระวาจา เป็นการสร้างบุคคลากรเผยแผ่ธรรมโดยธรรมชาติ เกิดความเป็นมิตร รู้จักกัน ร ะหว่างผู้ดำเนินงานและผู้ร่วมกิจกรรม (องค์กรฆราวาสเผยแผ่ธรรมต่าง ๆ  อัศวินแห่งศีลมหาสนิท  แพร่ธรรมแห่งแม่พระฟา ติมา   พลมารีย์  เซอร์ร่า คูร์ซิลโล ฯ วินเซนต์เดอปอล เทเรเซียน  พระเมตตา  กลุ่มพระจิต ) 

 โอกาสนี้ขอขอบคุณคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ  เจ้าอาวาส ที่ให้การสนับสนุน และเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรม ผ่านทาง สภาภิบาลวัด


   การรับศีลมหาสนิทและการแก้บาปเป็นของคู่กัน
  
โดย Cindy Wooden จากหนังสือพิมพ์ "One Voice"
   ฉบับวันที่ 30 มิถุนายน 2000 แปลและเรียบเรียงโดย สิริโรจนา

     กรุงโรม (CNS) -- พระคาร์ดินัลคริสโตฟ ชอนโบนแห่งกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าบรรณาธิการ "หนัง สือคำสอนของพระศาสนจักร" ได้ปราศรัยที่ชุมนุมสภาศีลมหาสนิทนานาชาติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนว่า "ความเชื่อในศีลมหาส นิทควรนำคริสตชนไปแก้บาปบ่อยๆ ถึงแม้ไม่มีการบังคับก็ตาม บางทีเราได้ลืมความจริงที่ว่า การรับศีลมหาสนิทต้องมีการเต รียมตัว ตามคำสั่งสอนของพระศาสนจักร เราจำเป็นต้องไปแก้บาปเมื่อเราได้ทำบาปหนัก ซึ่งแยกเราออกจากพระเป็นเจ้าและ พระศาสนจักร แต่ประสบการณ์สอนว่า ถ้าเราละเลยการแก้บาปจนเป็นนิสัย เราก็เสี่ยงต่อการคุ้นเคยกับการทำบาปเล็กๆน้อ ยๆ และจะไม่รู้สึกอีกต่อไปว่า เราได้ทำบาปเหล่านั้น"


   8 กันยายน ฉลองแม่พระบังเกิด

   เราก็รู้แล้วว่าการฉลองแม่พระที่สำคัญๆนั้นมีต้นกำเนิดมาจากทางพระศาสนจักรตะวันออกหรือพระศาสนจักรที่พูดภาษาก รีก เช่นเดียวกัน สำหรับการฉลอง “แม่พระบังเกิด” เป็นพระสันตะปาปาแซร์จิอุสที่ 1 ซึ่งเป็นพระสันตะปาปาที่มีเชื้อสายทางพ ระศาสนจักรตะวันออก ได้เป็นผู้ที่นำเข้ามาสู่พระศาสนจักรลาตินในปลายศตวรรษที่ 7

     เดิมทีเดียวการฉลองในวันนี้เป็นวันฉลอง “คล้ายวันเสกวิหารนักบุญอันนาที่กรุงเยรูซา เลม” ที่จริงตามคำบอกเล่าที่เราได้ สืบทอดต่อกันมาก็ว่าเป็นสถานที่นี้เองที่เป็นที่พำนักอาศัยของนักบุญยออากิมและนักบุญอันนาซึ่งมีเชื้อสายจากกษัตริย์ดาวิด ท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของพระนางมารีย์

 


     อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมงานวันแพร่ธรรมสากล ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลา คม 2016 เวลา 08.00-12.00น. พิธีบูชาขอบพระคุณโดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิ ช และพระสังฆราชซีลวีโอสิริพงษ์ จรัสศรี พิธีมอบกางเขนพระสงฆ์-นักบวชที่รับการอบรมการประกาศข่าวดี (PRMP) พิธีมอบวุฒิบัตร อาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG BKK) ชุมนุมองค์กรฆราวาส


วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2016 คณะพลมารีย์ จัดงานฉลอง 95 ปี การก่อตั้งคณะพลมารีย์ ณ วัดนักบุญเปโตร สามพร าน โดยมีการแสวงบุญ โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ณ สักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดยมีคุ ณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร นำวจนพิธีกรรม และกิจกรรมที่วัดนักบุญเปโตร


              แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภ าจักร์ ผู้จัดการแผนก จัดงานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำทุกระดับฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2016 ณ วัด นักบุญเทเรซา (หนองจอก) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  รวม   13  คน พระสงฆ์ 2 องค์   ซิสเตอร์  1 ท่าน   ชาย 3  ค น  หญิง 8  คน   เจ้าหน้าที่ 1  คน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม สรุปง านที่จัดทำใน เดือน สิงหาคม ค.ศ 2016 และปรึกษาหารืองานที่จะร่วมกันจัดทำต่อไป เริ่มต้นด้วยภาวนาแบ่งปันพระวา จา เวลา09.30น. จากนั้นสรุปงานเตรียมให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กร เกี่ยวกับบทเพลงสดุดี โดยคุณพ่อธรร มรัตน์ เรือนงาม วันที่ 26 สิงหาคม  นี้ ที่ตึกวันทามารีย์ เซนต์หลุยส์  โดยแบ่งหน้าที่กัน แนวทางที่ทำงานร่วมกัน การอ อกงานภาคสนามระดับวัด แต่ละองค์กรดำเนินงานตามจิตตารมณ์และงานขององค์กร  แต่มีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างชุมช นศิษย์พระคริสต์