เชิญชวนอ่านบทนำเพลงสดุดีปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
     -
บทนำเพลงสดุดี 1-20
     -
บทนำเพลงสดุดี 21-40
     -
บทนำเพลงสดุดี 41-60
     - บทนำเพลงสดุดี 61-80
     -
บทนำเพลงสดุดี 81-100
     -
บทนำเพลงสดุดี 101-120
     -
บทนำเพลงสดุดี 121-150บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์
อภิเดช สุภาจักร

  

       Home

       รวมบทความทั่วไป
                   -
บทความเรื่องจงให้อภัย จงอย่าลืม
                   -
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
                   -
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสถูกตัดศีรษะ
                   -
พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 1

                   - พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 2

                   - ฉลองแม่พระบังเกิด

                   - การรับศีลและการแก้บาปเป็นของคู่กัน
                   -
อารักขเทวดา
                   -
นักบุญฟรังซิสอัสซีซีองค์อุปถัมภ์
                   -
ระลึกถึง นักบุญโฟสติน่า โควัลสกา
                   -
ระลึกถึงนักบุญบรูโน
                   -
ฉลองแม่พระแห่งลูกประคำ
                   -
เพ่งพินิจรำพึงไตร่ตรองชีวิตประจำวัน
                   -
คุณค่าของการสวดสายประคำในครอบครัว
                 -
นักบุญซีมอน อัครสาวกผู้ร้อนรน องค์อุปถัมภ์คนเลื่อยไม้
                 -
ทำไมพระศาสนจักรจึงศักดิ์สิทธิ์
                 -
ทำไมจึงเรียก พระนางมารีย์ ว่าเป็น ผู้ปฏิสนธินิรมล
                 -
สมโภชนักบุญทั้งหลาย
                 -
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
                 -
ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน แห่งตูรส
                 -
เทียน 4 เล่มกับเทศกาลเตรียมรับเสด็จ
                 -
มารู้จักกับสมาคมนักบุญวินเซนเดอ ปอลแห่งประเทศไทย

 

     - สมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานแพร่ธรรม

     - ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน

     - พระสมณลิขิตเตือน
       “พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

  

 

 

     - คณะพลมารีย์

     - คณะวินเซน เดอ ปอล

     - คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - คณะเซอร่า

   - คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

   - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

   - คณะพระเมตตา

  

 

 

     - ข่าวคณะพลมารีย์

     - ข่าวคณะวินเซน เดอ ปอล

     - ข่าวคณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - ข่าวคณะเซอร่า

     - ข่าวคณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

     - ข่าวคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

     - ข่าวคณะพระเมตตา

  

 

     - คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

     - กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

     - งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ
     - ประชุมคณะกรรมการองค์กรคริสตชนหราวาส 11 ตุลาคม 2016
     - ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนองจอกและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส 14 พฤศจิกายน 2016
     -ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส 19 มกราคม 2017

    

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

   โดย.....คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช

     พระพันธกิจของพระคริสต์   พระผู้ไถ่ ซึ่งได้หมอบหมายให้แก่พระศาสนจักร  ยังห่างไกลนักจากการบรรลุความสำเร็จ... อันบ่งบอกถึงค วามจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องเร่งทำงานแพร่ธรรม... ความกระตือรือร้นในการแพร่ธรรม จึงเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติอย่างชิดสนิทในชีวิตของค ริสตชน ...ฆราวาสได้ผูกพันตนเข้ามาช่วยในงานแพร่พระวรสาร ... ทำให้เกิดสำนึกใหม่อันมั่นคงว่างานแพร่ธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคริส ตชนทุกคน ทุกสังฆมณฑล ทุกวัด ทุกสถาบัน และทุกหน่วยงานของพระศาสนจักร (RM 1)

         ดูเหมือนพันธกิจอันเฉพาะเจาะจงและ “มุ่งสู่นานาชาติ” (ad gentes) อันหมายถึงงานธรรมทูตของพระศาสนจักรนั้น จะมีความขยันขัน น้อยลง.. อ่อนเปลี้ยลง...นี่เป็นเหตุการณ์ซึ่งควรจะต้องก่อความกระวนกระวายใจให้เกิดแก่ทุกผู้ทุกคนที่เชื่อในพระคริสต์...พลังรุดหน้าใน กา รแพร่ธรรมได้เป็นเครื่องหมายแห่งความมีชีวิตชีวาของพระศาสนจักรเสมอมา ทำนองเดียวกับที่ความอ่อนเปลี้ยก็คือเครื่องหมายแห่งวิกฤติกา รณ์ทางความเชื่อ  (RM 1)

 

     วันที่ 17 มกราคม 2017 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนก โดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร ผู้จัดกา รแผนก ที่ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์  วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก  มีผู้เข้าร่วมประชุม 7  ท่าน สำหรับกรประชุมวันนี้เป็นการปรึกษาหารือ เตรียมงานที่จะมาถึง
     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ 2017 งานสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน  วัดนักบุญเปาโล  บ้านนา
           กิจกรรมประกอยไปด้วย การเฝ้าศีลมหาสนิท และสวดลูกประคำ นำโดยคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ และองค์กรต่าง ๆ
                                           นำเฝ้าศีลมหาสนิทร่วมกับพระเมตตา  6
                                           เวลา 14.30 – 15.00 อวยพรศีลมหาสนิท
 

   ความเมตตาไม่เคยล้าสมัย

   ความเมตตา คือ น้ำมันเครื่องที่ขจัดความเสียดทานออกจากชีวิต
ความเมตตาเป็นน้ำมันที่ขจัดความขัดแย้งออกไปจากชีวิต
ความเมตตาไม่เคยล้าสมัย
โอกาสในการแสดงความเมตตานั้น หาไม่ยาก
ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่เหมือนความเมตตา ไม่มีสิ่งใดมีเกียรติเหมือนความจริง
วิธีออกกำลังสำหรับหัวใจ คือยื่นมือออกไปช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
ยิ่งเราเข้าใจความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรามากเท่าไร เราจะยิ่งแสดงความรักต่อคนอื่นมากขึ้นเท่านั้น
ความรักของคริสตชน มีทั้งการให้และการให้อภัย

ความรักเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่
การเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้ขัดขวางเราในการรับใช้พระเจ้า
แต่กลับตอกย้ำว่าเราต้องพึ่งพาพระกรุณาของพระองค์
การรับใช้พระเจ้าเป็นการลงทุนที่ให้เงินปันผลนิรันดร์
อิสรภาพที่แท้จริงพบได้ในการรับใช้พระคริสต์
คริสตชนจะพบความปลอดภัยในที่ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย
 

   สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอลแห่งประเทศไทย

     สวัสดีครับ สมาคมฯ ได้มีการก่อตั้งตั้งแต่ ค.ศ.1833 โดยท่านเฟเดอริค โอซานัม ชาวฝรั่งเศสได้ร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนก่อตั้งใน ในระย ะแรกใช้ชื่อว่า“คณะสมาชิกแห่งความเมตตา” ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล” เพื่อเป็นการระลึกถึงท่านนักบุญวินเซ นเดอปอล ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญ และมีการรับรองอย่างเป็นทางการในปีค.ศ.
1845 หลังจากนั้น ท่านเฟเดอริค โอซานัม ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศี ค.ศ. 1997 ปัจจุบันมีการจัดตั้งสมาคมฯ อยู่ใน 130 ประเทศ มีสมาชิก ทั่วโลก มีผู้ปฏิบัติงาน 950,000 คน
ส่วนในประเทศไทยคุณพ่อมอริส ยอลี จิตตาธิการคนแรกของสมาคมฯ ได้ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1947 ใช้ชื่อว่า “สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอลแห่ง ประเทศไทย”เป็นเวลา 69 ปีปัจจุบันประเทศไทยมีคณะวินเซนเดอปอลใน 10 สังฆมณฑล และมีคณะประมาณ 140 คณะ มีสมาชิกปฏิบัติงาน ประมาณ 1,500 คน โดยมีคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช เป็นจิตตาธิการของสมาคมฯ

สัญลักษณ์ของสมาคมฯ
     เป็นรูปปลา สัญลักษณ์รูปปลา หมายถึงคริสตชนส่วนในภาษากรีกหมายถึง องค์พระเยซูคริสตเจ้า บุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอด ส่วนเ ส้นที่ตัดเป็นรูป “ปม”คล้ายตัวปลาหมายถึง “ความเป็นหนึ่งเดียว”

 

     วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10.30น. พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอ กาสฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก ร่วมกับพระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช พร้อมด้วยพระสงฆ์ และ พี่น้องสัตบุรุษจำนวนมาก โดยวันนี้เป็นพิเศษ ทางวัดนำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ เจ้าอาวาสวัดและผู้จัดการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ได้จัดให้มีชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30-09.00น. ชุมนุมองค์กรฆราวาสและเคารพศีลมหาสนิท เริ่มตั้งศีล และนำเ ฝ้าศีลโดย คณะพระเมตตาและคณะเทเรเซียน จากนั้นเวลา 09.00-09.30น. นำเฝ้าศีลโดยคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท คณะเซอร์ร่า คณะคูร์ ซิลโล และคณะวินเซน เดอ ปอล เวลา 09.30-10.00น. ต่อด้วยคณะพลมารีย์ คณะแพร่ธณรมแห่งแม่พระฟาติมา และมีการอวยพรศีลมหาส นิทเวลา 10.00น. 

 

     วันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ 2016 ประชุมคณะกรรมการ แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ที่ห้องประชุม บ้านพักพระสงฆ์ วัดนัก บุญเทเรซา (หนองจอก) การประชุมฝนวันนี้เป็นงานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำทุกระดับ ฯ มีจำนวนผู้เข้าประชุม 13 คน     การประชุมวันนี้เพื่อสรุปแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสรุปงานที่จัดทำใน เดือน กันยายน -ตุลาคม  ค.ศ 2016  และปรึกษาหารืองานที่จะร่วมกันจัดทำต่อไป


     องค์กรคริสตชนฆราวาส ทำงานแพร่ธรรมอย่างไรในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
       สัมภาษณ์คุณสุพรรณี บุญยะรัตน์ ผู้ประสานงาน แผนกองค์กรคริสตชน ฆราวาส ฝ่ายธรรมทูต

องค์กรคริสตชนฆราวาสมีความเป็นมาอย่างไร
     แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายธรรมทูต เดิมชื่อ แผนกกิจการฆราวาสแพร่ธรรม ปัจจุบันมีคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ เ ป็นผู้จัดการแผนก ปีแรกๆที่ได้เข้ามาทำงาน อยู่ประมาณปี ค.ศ.1993 มีคุณพ่อวีระศักดิ์ วรนาโรจน์สุวิช เป็นผู้จัดการแผนก ต่อมาเป็นคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน คุณพ่อปิยะชาติ  มะกรครรภ์ คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ คุณพ่อพจนา รถ นิรมลทินวงศ์ และคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ เป็นผู้จัดการคนปัจจุบัน แผนกฯ นี้ ประกอบไปด้วย คณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะวินเ ซนต์เดอปอล ,คณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสต์ศาสนา ,คณะพลมารี , คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท,คณะเทเรเซียน, คณะแพร่ธรร มแห่งแม่พระฟาติมา, คณะเซอร์ร่า ฯลฯ

องค์กรคริสตชนฆราวาส มีบทบาทหน้าที่ในการทำงานแพร่ธรรม ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯอย่างไร
     เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก สนับสนุนการทำงานของกลุ่มกิจการฆราวาสแพร่ธรรมทุกกลุ่ม ในอัครสังฆมณ ฑลกรุงเทพฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องการแพร่ธรรมตามจิตตารมณ์องค์กร และให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายธรรมทูต นอกจากนี้แล้วยังเป็นที่ปรึกษาและร่วมแก้ปัญหาเรื่องงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพร่ธรรมขององค์กร อีกทั้งเป็นศูนย์กลางรว บรวมพลังความคิด พลังการทำงานให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว และมีทิศทางเดียวกันในการทำงานแพร่ธรรม รวมถึง ปลุกจิตสำนึก ของฆราวาสให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการแพร่ธรรม การประกาศข่าวดีโดยการเป็นพยานและแบบอย่างที่ดี  แผนกจัดทำโคร งการสนับสนุนองค์กรและสมาชิก ยังได้มีโครงการเพิ่มเติม อาทิ โครงการผลิตอุปกรณ์เพื่องานแพร่ธรรม โครงการร่วมมือกั นเผยแพร่พระวาจาพระเจ้าทางไปรษณีย์ โครงการเสริมสร้างความรู้ทางพระคัภมีร์ และคำสอนพระศาสนจักรให้กับสมาชิกใน องค์กรโครงการสร้างสำนึกฆราสเป็นผู้แพร่ธรรมก็ดี และโครงการสร้างเอกภาพระหว่างองค์กรในงานแพร่ธรรม

แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัด การแผนก จัดงานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำทุกระดับฯ เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2016 ณ วัดนักบุญเทเรซา  ( หนองจอก) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ รวม  13   คน  พระสงฆ์ 2 องค์  ซิสเตอร์ 1  ท่าน  ชาย  3 คน   หญิง  8   คน  เจ้า หน้าที่  1 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม สรุปงานที่จัดทำใน เดือน สิงหาค ม  ค.ศ 2016  และปรึกษาหารืองานที่จะร่วมกันจัดทำต่อไป เริ่มต้นด้วยภาวนาแบ่งปันพระวาจา เวลา09.30น. จากนั้นสรุปงา นเตรียมให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กร เกี่ยวกับบทเพลงสดุดี โดยคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม วันที่ 26 สิงหาคม  นี้ ที่ตึกวันทามารีย์  เซนต์หลุยส์ โดยแบ่งหน้าที่กัน แนวทางที่ทำงานร่วมกัน  การออกงานภาคสนามระดับวัด  แต่ละองค์กรด ำเนินงานตามจิตตารมณ์และงานขององค์กร  แต่มีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์