Home

 

     - สมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานแพร่ธรรม

     - ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน

     - พระสมณลิขิตเตือน
       “พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

  

 

 

     - คณะพลมารีย์

     - คณะวินเซน เดอ ปอล

     - คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - คณะเซอร่า

   - คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

   - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

   - คณะพระเมตตา

  

 

 

     - ข่าวคณะพลมารีย์

     - ข่าวคณะวินเซน เดอ ปอล

     - ข่าวคณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - ข่าวคณะเซอร่า

     - ข่าวคณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

     - ข่าวคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

     - ข่าวคณะพระเมตตา

  

 

     - อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

     - วัดแม่พระฟาติมา

    

    

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

             
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสต์ถูกตัดศีรษะ

 “ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้ที่บังเกิดจากสตรี” นี่เป็นคำชมของพระเยซูเจ้าเมื่อพูดถึงนักบุญ ยอห์น บัปติสต์ ท่านได้ตายเพราะความถูกต้องและความเชื่อ ความเชื่อที่ได้ทำให้ท่านประกาศการกลับใจสำหรับประชาชนที่กำลังรอคอยพระแมสซีอาห์หรือพระผู้ไถ่กำลังเสด็จมาแล้ว

             เรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นมรณสักขีของท่านโดยถูกตัดศีรษะนั้นได้เกิดขึ้นในหอคอยที่มั่นของเมืองมาเครอนเต บนฝั่งทะเลตายอันเป็นที่ซึ่งกษัตริย์เฮรอดผู้ชั่วร้ายมักจะช อบไปพักผ่อนในเวลาที่ว่างจากราชการ พระเยซูเจ้าเองได้ทราบเรื่องนี้จากศิษย์ของท่านยอห์น บัปติสต์ ( ซึ่งเราเชื่อว่าคงจะต้องมีนักบุญยวงและนักบุญอันเดรอยู่ในจำนวนพวกศิษย์ที่มาแจ้งเรื่องนี้ให้พระเยซูเจ้าได้ทราบด้วย ( มก 6:17-29 )

             น่าจะเป็นไปได้ที่การฉลองในวันนี้เป็การระลึกถึงการอภิเษกวิหารที่ได้สร้างขึ้นถวายเป็นเกียรติแด่นักบุญผู้นำหน้าพระผู้ไถ่องค์นี้ที่เมืองเซบาสเตในแคว้นซามาเรีย
 

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขอให้เราเป็นคริสตชนที่มั่นคงแน่วแน่มิใช่แบบเหยียบเรือสองแคม
2. ขอให้ชีวิตและคำพูดของเราเป็นการชักนำคนอื่นให้ไปหาพระคริสตเจ้า
3. ขอให้เราอย่าได้หวังผลตอบแทนจากงานแพร่ธรรมของเรา