Home

       รวมบทความทั่วไป
                   -
บทความเรื่องจงให้อภัย จงอย่าลืม
                   -
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
                   -
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสถูกตัดศีรษะ
                   -
พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 1

                   - พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 2

                   - ฉลองแม่พระบังเกิด

                   - การรับศีลและการแก้บาปเป็นของคู่กัน

 

     - สมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานแพร่ธรรม

     - ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน

     - พระสมณลิขิตเตือน
       “พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

  

 

 

     - คณะพลมารีย์

     - คณะวินเซน เดอ ปอล

     - คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - คณะเซอร่า

   - คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

   - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

   - คณะพระเมตตา

  

 

 

     - ข่าวคณะพลมารีย์

     - ข่าวคณะวินเซน เดอ ปอล

     - ข่าวคณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - ข่าวคณะเซอร่า

     - ข่าวคณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

     - ข่าวคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

     - ข่าวคณะพระเมตตา

  

 

     - คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

     - กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

     - งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ

    

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    


     พระวรสารได้พูดถึงเทวดาบ่อยครั้งพอสมควร เป็นต้นพระเยซูเจ้าเองได้ทรงยืนยัน เรื่องนี้เวลาที่พระองค์ทรงป้องกันพวกเด็กๆ โดยได้บอกว่า “เทวดาของพวกเด็ก ๆ เหล่านี้อยู่เฉพาะพระพักตร์พระบิดาเสมอ” (มธ 18:10)

     แรกเริ่มเดิมทีพิธีเคารพให้เกียรติแก่เทวดารักษาตัวนั้นรวมอยู่กับวันฉลองอัครเทวดามีคาแอล แต่ว่าจากศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา   ก็ปรากฏว่ามีศาสนจักรหลายท้องที่ที่ได้ฉลองอารักขเทวดานี้ได้เริ่มเข้ามาใช้ในปฏิทินโรมันเมื่อปี 1615

     ประวัติศาสตร์แห่งความรอดได้มาสู่ทุกคนในสภาพชีวิตที่เป็นจริงของแต่ละคน     พระคัมภีร์เองก็ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่า “เทวดาของเราจะเดินหน้าท่าน” ( อพย 23:20-23 ) และคำมั่นสัญญานี้ได้เป็นความจริงสำหรับประชากรผู้ได้รับเลือกสรร สำหรับพระศาสนจักร สำหรับพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่ง สำหรับทุกๆ กลุ่มหรือทุกๆ สังคม และที่สุดสำหรับ แต่ละคนด้วย  โดยนัยนี้ที่มีนักบุญเป็นจำนวนมากได้มีความสนิทสนมเป็นพิเศษและความศรัทธาภักดีต่ออารักขเทวดาของตน

     ในความสัมพันธ์กันทั่วพระศาสนจักรที่กำลังเดินหน้าไปสู่สวรรค์บ้านเกิดเมืองนอน ที่แท้จริง เราให้ความเคารพต่อบรรดาเ ทวดา และให้เราสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าที่ ได้ให้เราได้มีประสบการณ์ในคำเสนออ้อนวอนอันทรงฤทธิ์ของอารักขเทวดานี้   “จนกว่าพระคริสตเจ้าจะ เสด็จมาในพระเกียรติมงคลของพระองค์และบรรดาเทวดาทั้งหลายด้วย” ( เทียบ มธ 25:31 ) และเมื่อได้ทำลายความตายให้พินาศไปแล้ว พระองค์จะได้ถวายทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่เชิงพระบาทของพระบิดาเจ้า ( เทียบ 1 คร 15:26-27 และ LG 49 )

     เทวดาองค์หนึ่งได้นำข่าวมาแจ้งแด่พระนางมารีย์ “เมื่อพระบุตรจะทรงรับเอากาย” ในสวนเกทเซมานี เทวดาองค์หนึ่งได้ มารับเอาการถวายของพระคริสตเจ้า “โอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้า.. แต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์”    และก็เป็นเทวดาอีกองค์หนึ่งในอาภรณ์สีขาวที่ได้ แจ้งข่าวการเสด็จกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า เทวดาองค์นี้ได้บอกให้พวกสตรีที่มายังพระคูหาอย่าได้ตกใจกลัวไปเลย โดยได้บอกว่า “อย่ากลัว พระองค์มิได้อยู่ที่นี่พระองค์ได้ทรงกลับคืนชีพ แล้ว” เช่นเดียวกันทุกวัน นี้      บรรดาเทวดาของพระเจ้าก็ได้ร่วมมือกับพระศาสนจักรอย่างน่าพิศวงเพื่อให้พระศาสนจักรได้บันดาลให้การระลึกถึง      “การเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษย์    พระทรมาน    การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า     พระคริสตเจ้าของเราได้สำเร็จบริบูรณ์ไป โดยอาศัยความช่วยเหลือของท่าน ให้เราได้ออกแรงทำงานเพื่อว่าธรรมล้ำลึกปัสกา จะได้สามารถบรร ลุถึงความสำเร็จขั้นบริบูรณ์ในตัวเรา คือจนกว่าเราจะได้มีส่วนในชีวิตนิรันดรพร้อมกับท่านในบ้านของพระบิดาระลึกถึงอารักขเทวดา
2 ตุลาคม


คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
 
1. ให้เราสมนาคุณพระเจ้าที่ได้ทรงฝากฝังเราไว้ในความดูแลเอาใจ
     ใส่ของเทวดาองค์หนึ่ง (อารักขเทวดาของเรา)
2. ให้เราระลึกอยู้เสมอว่า อารักขเทวดาของเรากำลังชมพระพักตร์ของพระเจ้าอยู่เสมอ
3. ให้เราเข้าไปของความช่วยเหลือจากอารักขเทวดาของเราเสมอ ๆ เป็นต้นเวลาที่เราถูกประจญ
4. ขอให้อารักขเทวดาได้ทรงคุ้มครองดูแลรักษาเด็กๆ ของเราให้พ้นภัยทั้งปวงด้วย