Home

       รวมบทความทั่วไป
                   -
บทความเรื่องจงให้อภัย จงอย่าลืม
                   -
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
                   -
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสถูกตัดศีรษะ
                   -
พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 1

                   - พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 2

                   - ฉลองแม่พระบังเกิด

                   - การรับศีลและการแก้บาปเป็นของคู่กัน

 

     - สมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานแพร่ธรรม

     - ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน

     - พระสมณลิขิตเตือน
       “พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

  

 

 

     - คณะพลมารีย์

     - คณะวินเซน เดอ ปอล

     - คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - คณะเซอร่า

   - คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

   - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

   - คณะพระเมตตา

  

 

 

     - ข่าวคณะพลมารีย์

     - ข่าวคณะวินเซน เดอ ปอล

     - ข่าวคณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - ข่าวคณะเซอร่า

     - ข่าวคณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

     - ข่าวคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

     - ข่าวคณะพระเมตตา

  

 

     - คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

     - กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

     - งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ

    

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    


     นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี องค์อุปถัมภ์ของผู้สิ้นใจอย่างโดดเดี่ยว

     จากวัยหนุ่มที่เอาแต่ความสนุกสนานและไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร ฟรังเชสโกก็ได้กลับใจมาหาพระคริสตเจ้า และได้ยึดถือป ฏิบัติพระวรสารตามตัวอักษรเลยทีเดียว ทั้งได้ใช้ชีวิตในการ เลียนแบบพระเยซูเจ้าผู้ยากจน และทำทุกสิ่งทุกอย่างตามน้ำพระทัยของพระ เจ้าพระบิดา และ ในการเลียนแบบทำตัวให้เหมือนกับพระเยซูเจ้าอย่างที่สุดนี้เองที่ท่านได้รับรอยแผลอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ “จงยึดเอารอยแผลแห่งพระทรมานของพระคริสตเจ้า ไว้ในร่างกายของท่าน” ( กท 6, 17 )
     ฟรังเชสโกไม่ได้ยึดถือชีวิตนักบวชตามแบบแผนขนบธรรมเนียมที่ได้เคยปฏิบัตกันมา ตั้งแต่สมัยโบราณ ท่านได้สร้างภรา ดรภาพ และคณะนักบวชฟรังซิสกันที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งกำเนิดมาจากท่าน เช่น Minor, Conventual, Capucine เป็นต้น เพราะได้พบชีวิตแบบอย่างของนักบวชในตัวท่านมากกว่าในกฏวินัยเสียอีก รูปแบบแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของฟรัง เชสโกนั้นได้แผ่ขยายไปทั่วโลกโดยคณะนักบวชชั้นที่สาม และเชื่อมสัมพันธ์ทุกๆ คนที่ถือว่าจิตตารมณ์เหนือกว่าตัวอักษรและความรักเหนือกว่าความยุติธรรม
     งานแพร่ธรรมของท่านและการประกาศพระวรสารถึงเรื่องสันติภาพ และคุณความดีได้ เข้าไปถึงจิตใจของประชาชนและช นชั้นทางสังคมซึ่งบ่อย ๆ ได้มีการต่อสู้กันเองในระหว่างพวก เขา น้อยคนนักที่จะมีอิทธิพลมากมายอย่างนั้นต่อสังคมในสมัยของตนหรือ ในสมัยต่อมาก็ตาม ได้เหมือนกับฟรังเชสโก ท่านมีทัศนวิสัยในการมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ดังที่ท่านได้แสดงออก ใน “Cantico di frate sole” และความรักที่ท่านมีต่อความยาก จน “Madonna Poverta” จิตตารมณ์แห่งพระวรสารของท่านเป็นการฟื้นฟูบูรณะ และปฏิรูปอย่างแท้จริงสำหรับชีวิตคริสตชนอันเป็นไปตามครรลองของพระศาสนจักร ดังนั้นจากตัวอย่า งของท่านนี้เองที่ต้องถือว่าเป็นสารที่มีชีวิตชีวาสำหรับโลกปัจจุบัน นักบุญ ฟรังซิส แห่งอัสซีซี เป็นองค์อุปถัมภ์ที่สำคัญของประเทศอิตาลีร่วมกับนักบุญ คาธารีนา แห่งเซียนา
 

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขอให้นักบุญฟรังซิสได้เป็นผู้เสนอให้เราเป็นผู้ติดตามที่แท้จริงของพระเยซูคริสตเจ้าด้วยเถิด
2. ให้เราเอาชนะความจองหองด้วยความสุภาพ ความยากจน และ ความรัก