Home

       รวมบทความทั่วไป
                   -
บทความเรื่องจงให้อภัย จงอย่าลืม
                   -
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
                   -
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสถูกตัดศีรษะ
                   -
พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 1

                   - พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 2

                   - ฉลองแม่พระบังเกิด

                   - การรับศีลและการแก้บาปเป็นของคู่กัน

 

     - สมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานแพร่ธรรม

     - ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน

     - พระสมณลิขิตเตือน
       “พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

  

 

 

     - คณะพลมารีย์

     - คณะวินเซน เดอ ปอล

     - คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - คณะเซอร่า

   - คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

   - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

   - คณะพระเมตตา

  

 

 

     - ข่าวคณะพลมารีย์

     - ข่าวคณะวินเซน เดอ ปอล

     - ข่าวคณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - ข่าวคณะเซอร่า

     - ข่าวคณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

     - ข่าวคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

     - ข่าวคณะพระเมตตา

  

 

     - คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

     - กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

     - งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ

    

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    


     องค์กรคริสตชนฆราวาส ทำงานแพร่ธรรมอย่างไรในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สัมภาษณ์คุณสุพรรณี บุญยะรัตน์ ผู้ประสานงาน แผนกองค์กรคริสตชน ฆราวาส ฝ่ายธรรมทูต

องค์กรคริสตชนฆราวาสมีความเป็นมาอย่างไร
     แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายธรรมทูต เดิมชื่อ แผนกกิจการฆราวาสแพร่ธรรม ปัจจุบันมีคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ เป็นผู้จัดการแผนก ปีแรกๆที่ได้เข้ามาทำงาน อยู่ประมาณปี ค.ศ.1993 มีคุณพ่อวีระศักดิ์ วรนาโรจน์สุวิช เป็นผู้จัดการแผนก ต่อมาเป็นคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน คุณพ่อปิยะชาติ  มะกรครรภ์ คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ คุณพ่อพจนารถ นิรมลทินวงศ์ และคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ เป็นผู้จัดการคนปัจจุบัน แผนกฯ นี้ ประกอบไปด้วย คณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะวินเซนต์เดอปอล ,คณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสต์ศาสนา ,คณะพลมารี , คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท,คณะเทเรเซียน, คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา, คณะเซอร์ร่า ฯลฯ

องค์กรคริสตชนฆราวาส มีบทบาทหน้าที่ในการทำงานแพร่ธรรม ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯอย่างไร
     เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก สนับสนุนการทำงานของกลุ่มกิจการฆราวาสแพร่ธรรมทุกกลุ่ม ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องการแพร่ธรรมตามจิตตารมณ์องค์กร และให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายธรรมทูต นอกจากนี้แล้วยังเป็นที่ปรึกษาและร่วมแก้ปัญหาเรื่องงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพร่ธรรมขององค์กร อีกทั้งเป็นศูนย์กลางรว บรวมพลังความคิด พลังการทำงานให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว และมีทิศทางเดียวกันในการทำงานแพร่ธรรม รวมถึง ปลุกจิตสำนึกของฆราวาสให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการแพร่ธรรม การประกาศข่าวดีโดยการเป็นพยานและแบบอย่างที่ดี  แผนกจัดทำโครงการสนับสนุนองค์กรและสมาชิก ยังได้มีโครงการเพิ่มเติม อาทิ โครงการผลิตอุปกรณ์เพื่องานแพร่ธรรม โครงการร่วมมือกันเผยแพร่พระวาจาพระเจ้าทางไปรษณีย์ โครงการเสริมสร้างความรู้ทางพระคัภมีร์ และคำสอนพระศาสนจักรให้กับสมาชิกใน องค์กรโครงการสร้างสำนึกฆราสเป็นผู้แพร่ธรรมก็ดี และโครงการสร้างเอกภาพระหว่างองค์กรในงานแพร่ธรรม

งานแพร่ธรรมขององค์กร ได้ตอบสนองทิศทางงานอภิบาลของอัครสังฆมณฑลอย่างไรบ้าง
     ตอบสนองโดยตรง เพราะทางแผนกฯ ยึดกฤษฎีกา สมัชชาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2005 บทที่ 1,4,5,10 และนโ ยบายตามสายงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงานฝ่ายธรรมทูต และของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ การดำเนินงานจึงเป็นดังนี้  ทางแผนกได้เสริมสร้างจิตสำนึกการแพร่ธรรมของสัตบุรุษตามวัดผ่านทางองค์กร  พระสงฆ์หัวหน้าเขต และ คุณพ่อเจ้าอาวาส สนับสนุนกระแสเรียกการเป็นคริสตชน และกระแสเรียกพิเศษ อีกทั้งยังได้มีการส่งเสริมให้มีอาสาสมัครเข้าทำงานในกระแสเรียกพิเศษขององค์กรต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และได้พัฒนาคุณภาพของสมาชิกในองค์กรกิจการฆราวาสแพร่ธรรม ให้มีคุณภาพตามจิ ตตารมณ์ของคณะ และแนวทางที่พระศาสนจักรกำหนด และส่งเสริมให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวใจเดียวกันในระหว่างสมาชิกและองค์กร และปฏิบัติภารกิจที่พระคริสตเจ้าทรงมอบหมายให้กระทำอย่างเต็มใจ แต่สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะลืมเสียมิได้คือ การทำงานร่วมกันกับแผนกและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แบบประสานงานกันตามสายงาน เพื่อให้การทำงานเกิดความเป็นเอกภาพ

จะแพร่ธรรมอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ
     อย่างแรกคือ สร้างผู้นำการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างแม่พระ โดยยึดหลักคำสอนของพระเยซูเจ้า การขยายจำนวนสมาชิกในองค์กร  แต่ละองค์กรจำเป็นต้องให้สมาชิกเข้าถึงจิตตารมณ์ของตนเองอย่างดี เชิญชวนสมาชิกองค์กร ประกาศพระวรสารแก่ตนเอง ที่ผ่านมาเกิดผลดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามวัตถุประสงค์  มีอาสาสมัครเข้าร่วมงานแผนกจำนวนหลายสิบคน มีความเป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยอาศัย ศีลมหาสนิท พระวาจา  การภาวนา และรูปแบบการดำเนินชีวิตของแม่พระ ผลจากการสร้างกลุ่มผู้นำ ทำให้มีเนื้องาน ตามวัดต่าง ๆ องค์กรต่าง ๆ ร่วมมือร่วมใจอาศัยคุณพ่อเจ้าอาวาสและสภาอภิบาล ทำให้งานแพร่ธรรม เกิดประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆ

คริสตชนจะมีส่วนร่วมกับงานแพร่ธรรมในองค์กรฆราวาสแพร่ธรรมได้อย่างไรบ้าง
     องค์กรต่าง  ๆ ของวัดจะมีส่วนเสริมสร้างชีวิตคริสตชน ในแต่ละองค์กรมีจิตตารมณ์ที่เหมาะกับแต่ละคน เพียงแต่เราแต่ล ะคนไม่เมินเฉยต่อการเข้าร่วมในกลุ่มองค์กรตามวัดที่ท่านร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นประจำ ท่านก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมงานแพร่ธรรมได้ จึงขอชิญชวนทุกท่านหันกลับมาทบทวนและให้ความใส่ใจกับการเป็นสมาชิกในองค์กรวัดของท่าน อย่างน้อยเพื่อตนเองและครอบครัว เพราะองค์กรแพร่ธรรม เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ ร่วมสุข ที่แท้จริงของท่าน
นักบุญเปาโลได้ เขียนไว้ว่า “พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มีพระจิตองค์เดียว มีหน้าที่หลายอย่างต่างกัน แต่มีองค์พระผู้เป็ นเจ้าเพียงองค์เดียว กิจการมีหลายอย่าง แต่มีพระเจ้าองค์เดียวผู้กระทำทุกอย่างในทุกคน พระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม” (1 คร 12:4-7) 
พระวาจาของพระเจ้าแผ่ขยายมากขึ้นและผู้มีความเชื่อก็เพิ่มจำนวนขึ้นด้วย กจ 12:24