Home

       รวมบทความทั่วไป
                   -
บทความเรื่องจงให้อภัย จงอย่าลืม
                   -
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
                   -
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสถูกตัดศีรษะ
                   -
พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 1

                   - พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 2

                   - ฉลองแม่พระบังเกิด

                   - การรับศีลและการแก้บาปเป็นของคู่กัน

 

     - สมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานแพร่ธรรม

     - ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน

     - พระสมณลิขิตเตือน
       “พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

  

 

 

     - คณะพลมารีย์

     - คณะวินเซน เดอ ปอล

     - คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - คณะเซอร่า

   - คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

   - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

   - คณะพระเมตตา

  

 

 

     - ข่าวคณะพลมารีย์

     - ข่าวคณะวินเซน เดอ ปอล

     - ข่าวคณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - ข่าวคณะเซอร่า

     - ข่าวคณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

     - ข่าวคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

     - ข่าวคณะพระเมตตา

  

 

     - คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

     - กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

     - งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ

    

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

     วันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ 2016 ประชุมคณะกรรมการ แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ที่ห้องประชุม บ้านพักพระสงฆ์ วัดนัก บุญเทเรซา (หนองจอก) การประชุมฝนวันนี้เป็นงานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำทุกระดับ ฯ มีจำนวนผู้เข้าประชุม 13 คน

     การประชุมวันนี้เพื่อสรุปแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสรุปงานที่จัดทำใน เดือน กันยายน -ตุลาคม  ค.ศ 2016  และปรึกษาหารืองานที่จะร่วมกันจัดทำต่อไป

     เริ่มต้นด้วย ภาวนา แบ่งปันพระวาจา เพื่อเป็นรูปแบบสำหรับงาน Bec เวลา09.30น.จากนั้น วาระที่ 1.สรุปงานที่ผ่านมา คือ งานจัดทำพระวาจา เริ่มมีศูนย์เครือข่ายแผนกฯ จัดทำอย่างเป็นทางการที่ บ้านคุณสุดใจ กลุ่มอัศวิน ฯ วัดแม่พระสกลสงเคราะห์  บางบัวทอง มีสมาชิกทีร่วมกันจัดทำ 8  ท่าน ทำให้เอกสารพระวาจามีเพียงพอต่อความต้องการขององค์กรต่าง ๆ

     วาระที่ 2.งานที่เตรียมจัดทำต่อไป  วันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ 2016 นำองค์กรคริสตชนฆราวาสร่วมงานวันแพร่ธรรมสากล คุณพ่อทบทวนจำนวนสมาชิกองค์กรจากตัวแทนองค์กรแต่ละองค์กร ฯ ให้ได้อย่างน้อย 200 คน  และแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเพื่อช่วยงานที่ได้รับจากคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร งานวันแพร่ธรรมสากล

     เตรียมร่วมงานวันที่ 5 พฤศจิกายนค.ศ 2016 งานฉลอง 90 ปี คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

     วันที่  12 พฤศจิกายน2016  งานชุมนุมองค์กร เฝ้าศีลมหาสนิท  ที่วัดนักบุญเทเรซา  หนองจอก

     แต่ละองค์กรเตรียมนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์องค์ร่วมกัน วันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ โรงอาหาร  วัดนักบุญเทเรซา จัดทำซุ้มมอบหนังสือกิการอัครสาวกแก่ผู้อ่านบทเพลงสดุดีครบ 150 บทในปีที่ผ่านมา สำรวจแล้วมีประมาณ  400 คน และเตรียมผู้นำเฝ้าศีลมหาสนิทร่วมกัน ก่อนพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ทุกองค์กรนำธงมาด้วย

     เตรียมสัมมนา  การทำงาน ปี ค.ศ 2017 วันที่ 23-24 ที่ ธารารีสอร์ท  พัทยา ช่วงเช้าจะไปมอบเงินให้แก่ศูนย์ซีนาปิส-บ้า นลอเรนโซ พนัสนิคม สำหรับเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิต เป็นการร่วมใจ ปีเมตตาธรรม นำความรักสู่เด็กกำพร้า


โครงการปลุกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการใช้บรรจุภัณฑ์

วันที่ 16 ตุลาคม 2016 ฝ่ายงานธรรมทูต จัดงาน วันแพร่ธรรมสากล  องค์กรคริสตชนฆราวาส มีส่วนร่วมกับแผนกแพร่ธรรมของสภาพระสังฆราช  จัดเตรียมผลไม้ให้กับผู้มาร่วมงาน  จึงจัดทำภาชนะใส่แบบเรียบง่าย โดยพับกระดาษเป็นรูปเรือ ใส่ผลไม้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะอื่น  เป็นการสนองตอบ พระสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส Laudato si’  เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก ผู้มาร่วมงานวันแพร่ธรรมสากลส่วนใหญ่ชอบใจเรือกระดาษที่ใส่ผลไม้ และรับผลไม้ด้วยรอยยิ้ม