Home

       รวมบทความทั่วไป
                   -
บทความเรื่องจงให้อภัย จงอย่าลืม
                   -
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
                   -
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสถูกตัดศีรษะ
                   -
พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 1

                   - พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 2

                   - ฉลองแม่พระบังเกิด

                   - การรับศีลและการแก้บาปเป็นของคู่กัน

 

     - สมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานแพร่ธรรม

     - ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน

     - พระสมณลิขิตเตือน
       พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

  

 

 

     - คณะพลมารีย์

     - คณะวินเซน เดอ ปอล

     - คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - คณะเซอร่า

   - คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

   - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

   - คณะพระเมตตา

  

 

 

     - ข่าวคณะพลมารีย์

     - ข่าวคณะวินเซน เดอ ปอล

     - ข่าวคณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - ข่าวคณะเซอร่า

     - ข่าวคณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

     - ข่าวคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

     - ข่าวคณะพระเมตตา

  

 

     - คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

     - กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

     - งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ

    

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

     นักบุญซีมอน อัครสาวกผู้ร้อนรน องค์อุปถัมภ์คนเลื่อยไม้

    
ฉลองวันที่ 28 ตุลาคมประวัติศาสตร์ไม่ได้พูดถึงภารกิจหรือกิจการของอัครธรรมทูต 2 องค์นี้ ในพระธรรม ใหม่ อัครธรร มทูตซีมอนได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า ผู้มีใจร้อนรน หรือ บ้าเลือด (มธ 10:4; กจ 1:3 ) ที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะว่าท่านได้ ผูกพันกับอุดมการณ์ของการมีพระเจ้าปก ครองกับอุดมการณ์ของพระแมสซีอาห์อย่างแน่นแฟ้นของพวกชาวฮีบรู และทั้งจิตใ จของท่านก็ครุกรุ่นไปด้วยความเป็นปฏิปักษ์ต่อต้านพวกชาวโรมัน
 

นักบุญยูดาห์ ฮัดเดว อัครสาวกผู้ร้อนรน
องค์อุปถัมภ์ของผู้สิ้นหวัง
"จงขอในนามของฉัน และฉันจะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง"


     อัครธรรมทูตยูดานั้น มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง ทัดเดว ท่านเป็นผู้ที่ได้ถามพระเยซูเจ้าในการรับประทานอาหารค่ำครั้งสุดท้า ยว่า ทำไมพระองค์จึงได้แสดงพระองค์เอง ให้กับสานุศิษย์อย่างเดียว ไม่ได้แสดงพระองค์เองให้กับโลกเล่า? ( ยน 14, 22 ป และเราถือว่าท่านเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งของพระธรรมใหม่ซึ่งใช้ชื่อของท่านด้วย
     ในระหว่างพวกลูกพี่ลูกน้องของพระเยซูเจ้านั้น ( มธ 13:55 ) พระวรสารได้เอ่ยถึงชื่อ ซีมอนและยูดา ด้วย แต่ว่าเราไม่ มีข้ออ้างอิงที่จะมาประกอบการยืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่อัครธรรมทูตทั้ง 2 องค์นี้ที่เราทำการฉลองในวันนี้ พระศาสนจักรทางตะวั นออกได้แยกการฉลองนักบุญอัครธรรมทูตซีมอน ฉลองในวันที่ 10 พฤษภาคม และอัครธรรมทูตยูดา ฉลองในวันที่ 19 มิถุนา ยน
 


คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขอให้พระสงฆ์เป็นผู้ร่วมมือที่เข้มแข็งและจริงจังของพระสังฆราช
ในกิจการของพระศาสนาจักร
2. ขอให้พระสงฆ์ได้ถวายบูชามิสซาและโปรดศีลอภัยบาปด้วยความสัตย์ซื่อ
3. ขอให้พระสงฆ์ได้ผูกมัดตัวเองอย่างจริงจังในการเป็นศาสนบริกรแห่งพระวาจา
4. ขอให้พระคริสตเจ้าประทานพระสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์แก่พระศาสนจักรของพระองค์