Home

       รวมบทความทั่วไป
                   -
บทความเรื่องจงให้อภัย จงอย่าลืม
                   -
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
                   -
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสถูกตัดศีรษะ
                   -
พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 1

                   - พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 2

                   - ฉลองแม่พระบังเกิด

                   - การรับศีลและการแก้บาปเป็นของคู่กัน

 

     - สมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานแพร่ธรรม

     - ประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบัน

     - พระสมณลิขิตเตือน
       พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

  

 

 

     - คณะพลมารีย์

     - คณะวินเซน เดอ ปอล

     - คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - คณะเซอร่า

   - คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

   - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

   - คณะพระเมตตา

  

 

 

     - ข่าวคณะพลมารีย์

     - ข่าวคณะวินเซน เดอ ปอล

     - ข่าวคณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

     - ข่าวคณะเซอร่า

     - ข่าวคณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา

     - ข่าวคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

     - ข่าวคณะพระเมตตา

  

 

     - คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

     - กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

     - งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ

    

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

   สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอลแห่งประเทศไทย

     สวัสดีครับ สมาคมฯ ได้มีการก่อตั้งตั้งแต่ ค.ศ.1833 โดยท่านเฟเดอริค โอซานัม ชาวฝรั่งเศสได้ร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนก่อตั้งใน ในระย ะแรกใช้ชื่อว่าคณะสมาชิกแห่งความเมตตา ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล เพื่อเป็นการระลึกถึงท่านนักบุญวินเซ นเดอปอล ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญ และมีการรับรองอย่างเป็นทางการในปีค.ศ.
1845 หลังจากนั้น ท่านเฟเดอริค โอซานัม ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศี ค.ศ. 1997 ปัจจุบันมีการจัดตั้งสมาคมฯ อยู่ใน 130 ประเทศ มีสมาชิก ทั่วโลก มีผู้ปฏิบัติงาน 950,000 คน
ส่วนในประเทศไทยคุณพ่อมอริส ยอลี จิตตาธิการคนแรกของสมาคมฯ ได้ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1947 ใช้ชื่อว่า สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอลแห่ง ประเทศไทยเป็นเวลา 69 ปีปัจจุบันประเทศไทยมีคณะวินเซนเดอปอลใน 10 สังฆมณฑล และมีคณะประมาณ 140 คณะ มีสมาชิกปฏิบัติงาน ประมาณ 1,500 คน โดยมีคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช เป็นจิตตาธิการของสมาคมฯ

สัญลักษณ์ของสมาคมฯ
     เป็นรูปปลา สัญลักษณ์รูปปลา หมายถึงคริสตชนส่วนในภาษากรีกหมายถึง องค์พระเยซูคริสตเจ้า บุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอด ส่วนเ ส้นที่ตัดเป็นรูป ปมคล้ายตัวปลาหมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียว

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
     ให้การช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสในสังคม ไม่ว่าในการสนับสนุน ทุนการศึกษาการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนการอบรมเ พื่อพัฒนาตนเอง หรือครอบครัว หรือชุมชนเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่แยกชนชั้นเชื้อชาติเพศ เราร่วมกับพวกเขา เพื่อให้สามา รถต่อสู้ในสังคมที่นับวันสับสนและวุ่นวาย พวกเขาเหล่านั้นถูกสภาพของสังคมบังคับ ทั้งที่เขาไม่อาจต่อสู้กับอุปสรรคใดๆ ทำให้คนรอบข้างมอ งพวกเขาเหมือนคนในสังคมอีกชนชั้นประเภทสอง จิตตารมณ์ของเราคงนำแนวทางปฏิบัติของท่านนักบุญวินเซนเดอปอล ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ ของเรา มาเป็นแบบอย่าง และเรามีการทำงานโดยถือหลักแบบง่ายๆ 3 ข้อ
 

ข้อ 1 ความศรัทธา ต่อพระเจ้าอย่างจริงจังโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ เชื่อมั่นในการทำงาน
ข้อ 2 ความรัก นำความรักที่พระเจ้ามีต่อเราอย่างไม่หมดสิ้น ซึ่งเราก็นำความรักนี้ส่งต่อให้พวกเขา
เหล่านั้น และคนรอบข้าง
ข้อ 3 การรับใช ้ซึ่งข้อสำคัญนี้หากเราไม่นำไปปฏิบัติ ก็ไม่มีความหมายในการทำหน้าที่ของวินเซนฯ
 

     การปฏิบัติงานซึ่งบางครั้งมันก็ยากที่จะปฏิบัติแต่ก็เป็นสิ่งที่ท้าท้ายในการทำหน้าที่และในบางครั้งสังคมจะมอง
ต่างจากมุมมองของเรา เช่น หากเราเข้าไปช่วยเหลือคนติดเหล้า บางคนถามว่าไปช่วยทำไม เขาไม่รักตัวเอง
แล้วไปช่วยเขาก็เปล่าประโยชน์ แต่หาเช่นนั้นไม่ เขาก็เป็นลูกของพระเช่นเราๆ เพียงแต่เขายังสับสน ยังต้องการ
คนชี้ทาง ยังต้องการคนเป็นเพื่อน แม้ว่าปัจจัยทางวัตถุไม่ใช่สิ่งที่เขามุ่งหวัง เราพยายามเติมเต็มเพื่อทุกๆ คน
ที่เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง ในฐานะลูกของพระเช่นกัน
 

     สมาคมฯ มีคติพจน์ว่า ท่านทำ สิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต้อยต่ำ ที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำ สิ่งนั้นต่อเรา (มธ 25:40)
 

     สมาคมฯ ขอเชิญชวนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งทำพันธกิจ โดยท่านสามารถบริจาคได้ผ่านธนาคาร ชื่อ บัญชีสมาคมนักบุญวินเซนเดอปอลแห่ง ประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชวิถี ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่131-0-89730-9
ที่ตั้งของสมาคมฯ 290 ถนนสามเสน ซอย 13 วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2668-9314 อีเมล์ssvp.thailand@hotmail.com
 

ที่มา...อุดมสาร รายสัปดาห์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 15-21 มกราคม 2017